Boli Chirurgicale. Semiologie

Boli Chirurgicale. Semiologie

Etichete: Medicină, Anul-3, Vară

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Definiți anestezia locală.
 2. Selecta ți stadiile anesteziei locale.
 3. Ce ac țiune are anestezia locală asupra sistemului nervos central?
 4. Selecta ți opera țiile, care pot fi efectuate cu anestezie locală.
 5. La anestezia superficială se referă:
 6. Anestezia superficială mai des este folosită în:
 7. Avantajele anesteziei locale fa ță de anestezia generală sunt:
 8. Ce concentra ția a solu ției anestezice se utilizează pentru anestezia locală prin infiltra ție?
 9. Anestezia locală după metoda Vi șnevski presupune:
 10. Care din preparatele enumerate sunt utilizate în anestezia tronculară?
 11. Ce preparate pentru anestezia locală con țin grupa eterică?
 12. Selecta ți anestezicele locale, introducerea cărora în țesuturi nu necesită efectuarea în prealabil a probei la sensibilitate.
 13. Drept contraindica ții ale anesteziei locale pot fi:
 14. Ce preparate pentru anestezia locală con țin grupa amidică?
 15. Anestezia peridurală se referă la metodele de:
 16. Care din tehnicile de anestezie locală indicate se referă la anestezia regională?
 17. Selecta ți afirma țiile valabile pentru anestezia regională.
 18. La complica țiile și efectele adverse ale rahianesteziei (anesteziei spinale) se referă:
 19. Punc ția în anestezia rahidiană se efectuează de regulă la nivelul segmentului:
 20. Pentru a evita o eventuală traumatizare a măduvei spinale punc ția rahidiană se va efectua la nivelul:
 21. În ce ordine survine pierderea sensibilită ții în anestezia spinală?
 22. În anestezia locală spinală volumul de bază a solu ției anestezice se introduce în:
 23. Cauzele hipotoniei în rahianestezie (anestezia spinală) sunt:
 24. Selecta ți opera țiile ce pot fi efectuate cu anestezie spinală.
 25. Drept contraindica ții pentru efectuarea anesteziei spinale se consideră:
 26. Cea mai frecventă complica ție a anesteziei spinale este:
 27. Selecta ți complica țiile rahianesteziei (anesteziei spinale).
 28. Selecta ți afirma țiile, ce se referă la anestezia epidurală.
 29. Anestezia peridurală poate fi utilizată:
 30. Ce reprezintă antisepsia?
 31. Indica ți etapele istorice de dezvoltare a antisepsiei.
 32. Cine este fondatorul antisepsiei contemporane?
 33. Ce antiseptic a fost utilizat de către Joseph Lister pentru distrugerea microorganismelor în plagă?
 34. Din care considerente Lister a intrat în istoria chirurgiei ca fondator al antisepsiei?
 35. Indica ți metodele existente de antisepsie.
 36. Indica ți metodele existente de antisepsie.
 37. Ce tip de antisepsie se utilizează cel mai frecvent în chirurgie?
 38. O plaga purulentă a fost drenată cu un tampon de tifon, îmbibat cu Betadină. Ce tip de antisepsie a fost utilizat?
 39. La ce tip de antisepsie se referă drenarea cu lavaj continuu al plăgii, utilizînd solu ția de dioxidină?
 40. În ce constă toaleta plăgii?
 41. Care dintre manipula țiile chirurgicale enumerate se referă la antisepsia mecanică?
 42. La antisepsia mecanică se referă:
 43. Ce caracterizează corect prelucrarea chirurgicală primară a plăgii?
 44. Marginile și fundul unei plăgi infectate au fost excizate. Ce tip de antisepsie s-a utilizat?
 45. Ce măsuri chirurgicale se referă la antisepsia mecanică?
 46. La metodele de antisepsie fizică în tratamentul plăgilor se referă:
 47. La metodele de antisepsie fizică se referă:
 48. Ce este comun între principiul de ac țiune al materialului de pansament higroscopic și cel al solu ției hipertonice?
 49. Ce metode de drenare a plăgilor se cunosc?
 50. Drenarea activă a focarului purulent presupune:
 51. Drenarea cu lavaj continuu al focarului purulent presupune:
 52. Ce metode suplimentare de antisepsie fizică cunoa ște ți?
 53. Prin ce se caracterizează metoda de tratament al plăgilor în mediu abacterian dirijat?
 54. Efectul de cavita ție, ce are ac țiune distructivă asupra microflorei în plagă, este condi ționat de ac țiunea:
 55. Care sunt efectele utilizării laser-ului chirurgical cu energie mare, ca metodă auxiliară de prelucrare a plăgilor?
 56. Iradierea cu raze ultraviolete este eficientă în caz de:
 57. La antisepsia chimică se referă utilizarea:
 58. Ce este caracteristic pentru antisepticul chimic Cidex?
 59. Indica ți antisepticele chimice din grupa halogenilor.
 60. Indica ți antisepticele chimice, utilizate pentru prelucrarea plăgii.
 61. În care infec ție este îndeosebi eficientă aplicarea locală a acidului boric?
 62. Ce preparat antiseptic fiind utilizat local (topic) posedă atît efect bactericid, cît și ac țiune mecanică, cură țind plaga de puroi și corpi străini?
 63. Indica ți afirma țiile corecte, ce caracterizează preparatul – metronidazol.
 64. Care dintre preparatele antiseptice enumerate pot fi aplicate atât extern (topic), cât și sistemic (per os sau parenteral)?
 65. Spre deosebire de antiseptice, dezinfectantele se utilizează pentru:
 66. Indica ți antibioticele ce se utilizează în chirurgie.
 67. Indica ți principiile antibioticoterapiei ra ționale.
 68. Cum se va efectua corect antibioticoterapia în cazul internării unui pacient cu infec ție chirurgicală severă?
 69. În cazul necesită ții tratamentului antibacterian de lungă durată, pentru evitarea dezvoltării rezisten ței la preparate, acestea trebuie schimbate la fiece:
 70. Ce complica ții sunt caracteristice antibioticoterapiei?
 71. Care dintre metodele enumerate se referă la antisepsia biologică?
 72. Care este efectul serurilor curative la bolnavii cu infec ție chirurgicală?
 73. Care este efectul bacteriofagilor administrat bolnavilor cu infec ție chirurgicală?
 74. Care este ac țiunea vaccinelor și anatoxinelor la bolnavii cu infec ție chirurgicală?
 75. Ce preparate se referă la antiseptice biologice cu ac țiune directă?
 76. Ce preparate se referă la antiseptice biologice cu ac țiune indirectă?
 77. Ac țiunile fermen ților proteolitici în caz de proces infec țios în plagă sunt următoarele:
 78. Cele mai răspîndite tipuri de infec ție nozocomială printre pacien ții spitaliza ți sunt:
 79. Cel mai frecvent tip de infec ție nozocomială printre pacien ții opera ți este:
 80. Indica ți criteriile, utilizate pentru definirea no țiunii de “infec ție a plăgii operatorii”:
 81. Pe durata cărei perioade de timp un proces infec țios-inflamator, ce s-a dezvoltat în plaga după apendicectomie, este definit ca infec ție nozocomială a plăgii operatorii?
 82. Pe durata cărei perioade de timp un proces infec țios-inflamator, ce s-a dezvoltat în plaga după hernioplastie cu me șă sintetică, este definit ca infec ție nozocomială a plăgii operatorii?
 83. Conform clasificării anatomice a infecției chirurgicale postoperatorii deosebim:
 84. Conform clasificării anatomice, infec ția incizională profundă afectează:
 85. Care dintre microorganisme cel mai frecvent cauzează infec ția plăgii operatorii (incizională) în chirurgia generală?
 86. Ce reprezintă asepsia?
 87. Infecția endogenă poate cauza supura ția plăgii postoperatorii, pătrunzînd în organismul bolnavului prin următoarele căi:
 88. Care dintre posibilele surse de infec ție se referă la cele endogene?
 89. Indicați posibilele surse de infec ție endogenă.
 90. Indica ți posibilele surse de infec ție exogenă la un bolnav operat pentru hernie inghinală necomplicată.
 91. Pe parcursul zilei într-o sală de opera ție sunt programate cinci interven ții chirurgicale. Ce opera ție trebuie efectuată în primul rînd?
 92. Indica ți ac țiunile necesare ale chirurgului în timpul pregătirii către opera ție.
 93. Ce zone de sterilitate se disting în blocul operator?
 94. Cît de frecvent se efectuează cură țenia generală în sala de opera ție?
 95. Nivelul acceptat de contaminare microbiană a aerului în sala de opera ție constituie:
 96. Ce metode de luptă cu infec ția transmisă prin aer și picătură există în sala de opera ție?
 97. Care dintre elementele echipamentului chirurgical nu sunt sterile?
 98. Prin ce se deosebe ște sala de opera ție supra-curată de cea obi șnuită?
 99. Către personalul steril din sala de opera ție se referă:
 100. Ce serve ște drept sursă de infec ție prin contact în chirurgie?

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
 7. Capitolul 7: 601 - 700
 8. Capitolul 8: 701 - 800
 9. Capitolul 9: 801 - 900
 10. Capitolul 10: 901 - 1000
 11. Capitolul 11: 1001 - 1129
Exersează acum