Chimie toxicologica 2019-01-12

Teste pentru examenul la la disciplina “Chimie toxicologică” pentru studenţii anului IV, anul universitar 2013-2014. Catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică

Etichete: medicina, anul-4

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Trimepiridina în analiza cromatografiei pe strat subţire se revelează cu:
 2. Către derivaţii de 1,4-benzdiazepinelor se referă:
 3. În procesul biotransformării acidul sulfuric se conjugă doar cu:
 4. Cristale caracteristice cu reactivul Dragendorff formează:
 5. Determinarea în lichidele biologice a 2-amino-5-clorbenzofenonei denotă intoxicaţia cu:
 6. Substanţele medicamentoase cu conţinut de azot conform metodei Cramarenco se izolează din materialul biologic cu:
 7. În analiza chimico-toxicologică pentru purificarea maceratelor apoase sau alcoolice se aplică metodele:
 8. Derivaţii barbituricelor se extrag maximal cu cloroform din mediul apos la pH=2,0-2,5, deoarece:
 9. Prin formarea azocoloranţilor se identifică:
 10. Proprietăţile substanţelor exogene în rezultatul biotransformării sunt modificate, şi anume:
 11. Eliminarea compuşilor toxici din organism prin fiere este facilitată de către:
 12. În materialul cadaveric a fost identificată ecgonina şi acidul benzoic în urma intoxicării cu:
 13. Compuşii medicamentoşi, absorbiţi în sânge din tractul gastro-intestinal, se leagă cu:
 14. Acţiunea toxică selectivă a stricninei se reflectă prin:
 15. Izolarea cafeinei din materialul biologic se realizează prin:
 16. Indicaţi proprietăţile compuşilor toxici ce favorizează eliminarea lor prin rinichi cu urina:
 17. Noţiunea de compus „toxic” include:
 18. Pentru determinarea compuşilor toxici izolaţi din materialul biologic se aplică metodele:
 19. Prin reacţia de formare a azocolorantului poate fi determinat:
 20. Acţiunea toxică a compuşilor toxici se măreşte la legarea de receptori prin legătura:
 21. Reacţia obţinerii albastrului de Berlin se foloseşte la identificarea:
 22. Din şirul 1,4-benzodiazepinelor prin reacţia de formare a azocolorantului nu poate fi determinat:
 23. În organism se absoarbe prin plămâni:
 24. În cromatografia pe strat subţire cu reactivul Marquis se developează:
 25. Variaţiile de absorbţie în UV a morfinei se observă la cercetarea soluţiei:
 26. Compuşii toxici cu conţinut de azot şi caracter acid se absorb mai uşor din:
 27. Direcţiile principale în analiza chimico-toxicologică sunt:
 28. Prima fază de biotransformare a compuşilor toxici în organism este însoţită de reacţiile:
 29. Metabolismul substanţelor toxice şi narcotice în organism este îndreptat spre:
 30. Obţinerea precipitatelor amorfe la interacţiunea extractului din biomaterial cu reactivii de precipitare alcaloidali, denotă prezenţa:
 31. Testele farmacologice se folosesc la analiza:
 32. Indicaţi substanţa ce formează conjugat cu H2SO4:
 33. Etilenglicolul în lichidele tehnice se determină prin reacţia:
 34. Prin intestin se elimină substanţele:
 35. Cu sarea Reinecke formează cristale:
 36. Viteza de eliminare a compuşilor cu caracter acid (barbituraţii) prin rinichi cu urina depinde de:
 37. Viteza absorbţiei din stomac se determină după:
 38. Serveşte ca test preliminar pentru depistarea barbituraţilor reacţia cu:
 39. Compuşii solubili în lipide se acumulează în:
 40. Expertiza chimico-toxicologică include:
 41. În cazul intoxicaţiilor o mare parte a compuşilor medicamentoşi se absorb din tractul digestiv sub formă de:
 42. Pentru izolarea toxicilor din materialul biologic prin metoda antrenării cu vapori de apă se adaugă soluţia de:
 43. Biotransformarea etilenglicolului are loc conform reacţiei:
 44. Din materialul biologic prin metoda antrenării cu vapori de apă în prezenţa acidului fosforic se extrage:
 45. Indicaţi proprietatea fizică ce caracterizează cloralhidratul:
 46. Biotransformarea alcoolului izoamilic are loc conform reacţiei:
 47. Din extracţiile apoase a biomaterialului cu cloroform la pH 2-3 se extrage:
 48. Absorbţia compuşilor prin membranele de tipul I este favorizată de:
 49. Cu scopul izolării barbituricelor din materialul biologic se aplică:
 50. În componenţa opiului intră:
 51. Purificarea extracţiilor organice (cloroformice) bazice se efectuează prin metodele:
 52. Purificarea extracţiilor organice a barbituraţilor din extracţiile apoase acide are loc prin metodele:
 53. Determinarea în lichidele biologice a 2-metilamino-5-clorbenzofenonei denotă intoxicaţia cu:
 54. Factorii ce influenţează asupra eficacităţii izolării substanţelor medicamentoase din materialul biologic în prima etapă (macerarea cu solvenţi polari) sunt:
 55. Precipitatul de culoare albă obţinut la interacţiunea apei de brom cu distilatul confirmă intoxicaţia cu:
 56. Asupra extracţiei complete a alcaloizilor din extracţiile apoase cu solvenţi organici influenţează:
 57. Prin reacţia distilatului cu clorura de fier, apariţia culorii albastră-violetă, care dispare la adăugarea etanolului se confirmă prezenţa:
 58. Aminoacizii se elimină prin rinichi în urma modificării funcţiei dezaminării ficatului de către halogenderivaţii:
 59. Indicaţi metoda de izolare a plumtetraetilului din materialul cadaveric:
 60. Prezenţa cantităţilor toxice de fenol în material cadaveric putrefiant este confirmat prin reacţia:
 61. Prin reacţia de obţinere a indigoului poate fi identificat:
 62. Dacă reacţiile de declorinare, cu reactivul Fehling şi reactivul Nessler sunt pozitive, intoxicaţia a fost produsă de către:
 63. Cloroformul, dicloretanul în organism se acumulează în:
 64. Dacă reacţia cu rezorcină, reactiv Fehling, acid cromotropic şi acid fuxinsulfuros a fost pozitivă, intoxicaţia a fost provocată de către:
 65. Dacă în urină în a cincea zi a fost determinat acidul formic intoxicaţia a fost provocată de către:
 66. Miros neplăcut şi toxicitate majoră uleiului de fuzel îi oferă:
 67. În scopul identificării toxicilor volatili reacţia de declorinare se aplică pentru:
 68. Distilatul ce conţine acid cianhidric se colectează:
 69. Reacţia de declorinare este pozitivă pentru:
 70. Absorbţia compuşilor toxici prin plămâni este determinată de:
 71. Compuşii toxici cu caracter bazic se absorb mai rapid din:
 72. În doze toxice provoacă mărirea tensiunii arteriale:
 73. Conţinut de sulf în moleculă are:
 74. Metoda gaz-cromatografică se foloseşte la determinarea cantitativă a substanţei:
 75. Dacă la analiza distilatului s-a obţinut un precipitat alb cu apa de brom şi o coloraţie albastră-violet cu clorură de fier se confirmă prezenţa:
 76. Izolarea s-a efectuat prin antrenarea cu vapori de apă în prezenţa acidului fosforic, este suspiciune la o intoxicaţie cu:
 77. Indicaţi produşii de biotransformare a metanolului:
 78. Factorii ce influenţează asupra eficacităţii izolării substanţelor medicamentoase în solvenţi polari din extracţiile apoase a biomaterialului sunt:
 79. În analiza chimico-toxicologică ca obiecte de cercetare serveşte:
 80. Cu reactivul Dragendorff formează cristale caracteristice:
 81. În cazul intoxicaţiilor cu narcotice sunt indicate pentru expertiză probele de:
 82. Indicaţi cei mai sensibili reactivii generali de precipitare către majoritatea alcaloizilor în analiza preliminară:
 83. La analiza substanţelor narcotice în materialul biologic se efectuează hidroliza acidă (urină) sau acidularea pînă la pH-ul 2,0-2,5 cu scopul:
 84. Pentru identificarea morfinei în sânge se aplică metodele:
 85. Narcomania cu opiu se stabileşte prin determinarea în extracţiile lichidelor biologice (sînge,urină) a:
 86. Stricnina se conţine în:
 87. Sarcinile chimiei toxicologice sunt:
 88. Planul expertizei se întocmeşte în baza:
 89. Pentru izolarea toxicilor din materialul biologic se folosesc solvenţii:
 90. Asupra eliminării compuşilor toxici prin rinichi cu urina acţionează pozitiv:
 91. Sunt folosite ca narcotice preparatele:
 92. Pentru izolarea din materialul biologic a anabazinei, nicotinei se aplică metodele:
 93. Izolarea din materialul biologic cu apă alcalinizată este posibilă pentru:
 94. Produşi coloraţi în urma reacţiei cu clorura de fier (III) în acid sulfuric diluat formează:
 95. În cromatografia pe strat subţire formează produse colorate cu difenilcarbazida şi sulfatul de mercur derivaţii:
 96. Pentru identificarea diprazinei, derivat de fenotiazină servesc reacţiile cu:
 97. Atribuirea compuşilor la substanţe narcotice se bazează pe criteriile:
 98. Ecgonina şi acidul benzoic sunt metaboliţii:
 99. Aconitina se izolează din materialul biologic prin:
 100. Intoxicaţia cu medicamente este determinată de:

Capitole

 1. Partea generală
 2. Toxicocinetica
 3. Grupa compuşilor care se separă din materialul biologic cu solvenţi polari
 4. Grupa substanţelor toxice ce se separă din material biologic prin antrenare cu vapori de apă
 5. Analiza chimico-toxicologică a metalelor toxice
Exersează acum